Οι υποψήφιοι στις Εκλογές προς πλήρωση μιας (1) κενής θέσης στο ΔΣ της Ε.Ε.Ι.Λ. (9 Δεκεμβρίου 2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι, Μέλη της Ε.Ε.Ι.Λ.,

Μετά το πέρας της ταχθείσης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την  υποψηφιότητα εκλογής ενός (1) τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Λ. σας γνωρίζουμε ότι συνολικά υποβλήθηκαν τέσσερις (4) υποψηφιότητες :
  1. Αρδαβάνης Αλέξανδρος
  2. Λεοντίδου Ευτυχία
  3. Μαρκέας Νικόλαος
  4. Μικιρδιτσιάν Νικόλαος – Οχάνα
   Οι ανωτέρω υποψήφιοι πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 7 του Καταστατικού της Εταιρείας μας.

Ο Γ. Γραμματέας
Σπυρίδων Γ.Κ. Χαντζησαλάτας