Αίτηση εγγραφής μέλους στην Ε.Ε.Ι.Λ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16  / 3.8.2021

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ (Ε.Ε.Ι.Λ.)

Παρακαλώ να με εγγράψετε μέλος της Ε.Ε.Ι.Λ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

Λογοτεχνικό Έργο……..

Επιθυμώ η αλληλογραφία μου να γίνεται στην διεύθυνση……..

 

Ημερομηνία                                                                         Ο/Η αιτών/ούσα

 

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται:

Α) είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση : Ιατρική Εταιρεία Αθηνών ( για την Ε.Ε.Ι.Λ ) Μαιάνδρου 23 τ.κ 11528 Αθήνα Τηλ : 210 7211845

Β) είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ε.Ι.Λ  Σ.Γ.Κ.ΧΑΝΤΗΣΑΛΑΤΑ  : drsgkh@hotmail.com

     

-Ο-                                                                                                                    -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΚΑΒΑΓΙΑΣ                                                                                              Σ. ΧΑΝΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ